شرکت اتصالات لوله هبی هائیتی
آدرس:دونگ ژائو خو منطقه صنعتی در استان هبی شهرستان کانگژو منطقه خود مختار منگتون و
  • بخش بازاریابی بین المللی:

    لاین:۰۰۸۶۳۱۷۶۸۵۱۰۶۰
    ۱۳۰۱۱۹۸۷۹۳۱: مبایل
    ویچت:۱۵۵۹۸۲۳۵۵۷۲
    int-sales@hpco.com.cn :ایمیل
ما در اسرع وقت (در عرض 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد